Erdoğan genelge yayınladı! TBB iptali için Danıştay’a başvurdu

Başvuru Formu dilekçesinde, dava konusu edilen genelgenin yasal tanımı ve icrai operasyon niteliği açıklandıktan sonra Türkiye Barolar Birliği’nin dava açmaktaki hak ve menfaati dile getirildi.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilgili maddelerinin işlendiği dilekçede, iptal davasına konu edilen genelge yürürlükte kaldığı sürece ortaya çıkacak olumsuzluklar şöyle sıralandı:

OLUMSUZLUKLAR SIRALANDI

“Lüzum Tüzük’da gerek anayasal hüküm gereği uymakla mesul bulunulan uluslararası belgelerde, kişilere tanınan temel hak ve özgürlükler ihlal edilecek,

İfade ve basın özgürlüğünün karşısındaki kavram olan ‘sansür’ün ötesinde ‘otosansür’ etkisi yaratılacak,

Yasal belirliliği bulunmayan, öznel ve yoruma açık ifadeler ile anayasal esas hak ve özgürlüklerin kısıtlanması sonucunu doğuracak dava konusu Genelge ile bahşedilen direktifler, ilgili mevzuatı uygulayan ve ara sıra anayasal temel hak ve özgürlüklere yasa gereği dokunan bütün ulus kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisini baltalayacak,

Direktifler bahşedilen ulus kurum ve kuruluşlarının bu zamana değin olan yasa maddelerini tanımlama faaliyetlerini Anayasanın ‘ölçülülük’ ilkesine tutarsız şekilde dönüştürecek, ilgili kanunlarda mevcut sınırlamaları aşmaları sonucunu doğurarak temel hakkın özüne dokunacak ve tamamen anayasal hükümlere anormallik oluşacaktır.”

“Genelge ile süresiz tanımlamalar üzerinden açıklama ve basın yayınlama özgürlüklerinin özüne dokunma tehlikesi ve uygulamasına yol açılması hukuk devleti ilkesi ile zıt düşmekte ve esas yargı ve özgürlüklerin ama kanunla belirli amaçlar doğrultusunda sınırlanacağına ilişkin anayasal hükme de kuraldışılık teşkil etmektedir” denilen dilekçede, Anayasa’nın ilgili maddeleri sıralandı.

Bu çerçevede genelgenin, Tüzük’nın 2. maddesinde bulunan “hukuk devleti” ilkesine, temel adalet ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 13. maddesine, açıklama özgürlüğünü teminat altına alan 26. maddesine, basın özgürlüğüne ilişkin 28. maddesi ile süreli ve süresiz yayınlara ilişkin 29. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istek edildi.

Yorum yapın

SMM Panel